دکتر فرشید فریدونی
مارکس، سوسیالیسم و محیط زیست ـ گفتگو با تلویزیون برابری

تلویزیون برابری: جنبش سوسیالیستی و اهمیت مبارزه برای حفظ محیط زیست و نجات کره زمین از خطر انقراض، گفتگوی آرش کمانگر با فرشید فریدونی نویسنده ، دکترای علوم سیاسی و از گردانندگان " پژوهش جنبشهای اجتماعی ایران" و وب سایت " آرمان و اندیشه"