دکتر فرشید فریدونی
تمدن و هژمونی ـ نقدی بر عوامل تقابل ایران با آمریکا

جلسه ی بحث پیرامون مسئله ی امپریالیسم و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱٤ یونی ۲۰۱۹ در پاتوق کتاب اندیشه برگزار شد.