جایگاه نقد دین در اندیشه مارکس، گفتگوی آرش کمانگر با فرشید فریدونی

تلویزیون برابری: گفتگوی ارش کمانگر با دکتر فرشید فریدونی نویسنده و پژوهشگر ساکن برلین و از دست اندرکاران پژوهش جنبشهای اجتماعی در ایران
www.tvbarabari.net