کار خانگی زنان از دیدگاه مارکس، گفتگوی آرش کمانگر با فرشید فریدونی

تلویزیون برابری: گفتگو با دکتر فرشید فریدونی نویسنده سوسیالیست ساکن برلین و از دست اندرکاران نشریه اینترنتی آرمان و اندیشه و پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران درباره دیدگاه کارل مارکس پیرامون کار خانگی زنان از منظر تئوری ارزش
www.tvbarabari.net