میز گرد تلویزیون برابری با شرکت دکتر فرشید فریدونی، مرجان افتخاری و فرهاد بشارت :
آزادی و دمکراسی در بدیل سوسیالیستی شما چه جایگاهی دارند؟

در این سلسله میزگردها حول این مسایل بحث میشود: ۱- اشاره ای به بلوک شرق که زمانی یکسوم جهان را در اختیار داشت و اکنون به چهار کشور با سیستم تک حزبی ( چین ، کره شمالی، ویتنام و کوبا) تقلیل یافته است، فقدان آزادی و دمکراسی چه جایگاهی در شکست آنها داشته است؟ ۲- تعریف شما از آزادی و دمکراسی در یک جامعه سوسیالیستی چیست؟ (حق رای عمومی آزاد، نحوه تاسیس نظام، آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، زندان سیاسی- شکنجه و اعدام، دولت ایدئولوژیک ، پدیده حزب- دولت، دمکراسی شورایی و ...) ۳- نقد پایه ای شما به دمکراسی لیبرالی و بورژایی چیست؟ در صورت عدم هژمونی گفتمان سوسیالیستی در انقلاب آتی ایران و سرنگونی رژیم اسلامی، به شرط فراهم بودن شرایط نسبی و عدم استقرار مجدد استبداد، آیا در انتخابات نهادهای پارلمانی (سراسری یا محلی) شرکت خواهید کرد و یا آنرا تحریم می کنید؟
www.tvbarabari.net