جلسه ۱۵ کلاب هاوس اندیشه ورزی نقدی بر نئولیبرالیسم در ایران

کلاب هاوس اندیشه ورزی یکشنبه هر هفته از ساعت ۱۸ به وقت اروپایی مرکزی, ساعت ۱۲ ظهر به وقت امریکای شمالی و ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران شروع میگردد. پانزدهمین جلسه کلاب هاوس اندیشه ورزی با عنوان "نقدی بر نئولیبرالیسم در ایران" در تاریخ ۱۹ جون ۲۰۲۲ برگزار شد. و جلسه شانزدهم در تاریخ ۲٦ جون ۲۰۲۲ طبق ساعات اعلام شده با عنوان " ..." برگزار خواهد شد. در اینجا سعی میکنیم با همکاری و همفکری رفقای شرکت کننده بدون جزم اندیشی , تعصب و بدون توهین, بی حرمتی, فضای سالم برای گفتگو و نقد در زمینه های سیاسی , اقتصادی و اجتماعی, ایجاد کنیم.