W. Pouladi- زبان دینی و درک روزمرّه

سمینار" زبان دینی و درک روزمرّه" در برلین با شرکت و. پولادی "در باره ی توانایی زبان پارسی برای دریافت و برگردان واژه های رشته های گونغاگون دانش از زبان های دیگر به زبان پارسی" و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران" در تاریخ 13 سپتامبر 2009 بر گزار شد.