Dr. Farshid Feridony - زبان دینی و سلطه ی طبقاتی

سمینار" زبان دینی و درک روزمره در ایران " در برلین با شرکت و. پولادی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت ‏‏"انجمن پژوهش جنبش های اجتماعی در ایران" در تاریخ 13 سپتامبر 2009 بر گزار شد.