دکتر فرشید فریدونی:
تمدن و هژمونی ـ نقدی بر عوامل تقابل ایران با آمریکا


دکتر فرشید فریدونی:
مارکس، سوسیالیسم و محیط زیست ـ گفتگو با تلویزیون برابری


دکتر فرشید فریدونی، بهرام رحمانی و ابراهیم آوخ:
ـ آلترناتیو ما در انقلاب آتی و بیدل شوایی ـ گفتگو با تلویزیون برابری


Dr. Farshid Feridony - Akteure der
Dr. Farshid Feridony:
Akteure der "Islamischen Revolution" und ihre ideologische Grundlageدکتر فرشید فریدونی: سرنگونی جمهوری اسلامی آری، اما به دست مردم!
دکتر فرشید فریدونی:
سرنگونی جمهوری اسلامی آری، اما به دست مردم!


Dr. Farshid Feridony - Die Linke und der Islam im Iran
Dr. Farshid Feridony:
Die Linke und der Islam im Iranدکتر فرشید فریدونی: دیالکتیک گوهر و سوژه ـ تحزب لنینیستی یا خودآگاهی پرولتاریا؟
دکتر فرشید فریدونی:
دیالکتیک گوهر و سوژه ـ تحزب لنینیستی یا خودآگاهی پرولتاریا؟


امین قضائی: باز پس گیری سوسیالیسم علمی از وانمودهای آن
امین قضائی:
باز پس گیری سوسیالیسم علمی از وانمودهای آن


دکتر فرشید فریدونی: تولید و بازتولید نیروی کار ـ نقش زنان کارگر و کار خانگی در انباشت سرمایه
دکتر فرشید فریدونی:
تولید و بازتولید نیروی کار ـ نقش زنان کارگر و کار خانگی در انباشت سرمایه


اردشیر مهرداد:خلاصه​ای از عمده​ترین مناقشات مارکسیست​ها از رهائی زنان (از انترناسیونال اول به بعد)شهین نوائی:
شهین نوائی:
خلاصه​ای از عمده​ترین مناقشات مارکسیست​ها از رهائی زنان (از انترناسیونال اول به بعد)


دکتر فرشید فریدونی: قانون ارزش، سرمایه‏ی دولتی و کار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سیاسی بلشویسم
دکتر فرشید فریدونی:
قانون ارزش، سرمایه‏ی دولتی و کار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سیاسی بلشویسم


اردشیر مهرداد: شهر: سرمایه و کار
فرزین خوشچین:
لنینیسم یا سوسیالیسم روسی؟


دکتر فرشید فریدونی: سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا فراروی از پراکسیس فلسفه؟
دکتر فرشید فریدونی:
سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا فراروی از پراکسیس فلسفه؟


اردشیر مهرداد: شهر: سرمایه و کار
اردشیر مهرداد:
شهر: سرمایه و کار


دکتر فرشید فریدونی: کار مولد و حاکمیت اجتماعی ـ گفتگویی پیرامون برخی از آثار رفیق ناصر پایدار
دکتر فرشید فریدونی:
کار مولد و حاکمیت اجتماعی ـ گفتگویی پیرامون برخی از آثار رفیق ناصر پایدار


ناصر پایدار: جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی
ناصر پایدار:
جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی


دکتر فرشید فریدونی: فرهنگ دینی و رئالیسم انقلابی ـ نقش فراروی از
دکتر فرشید فریدونی:
فرهنگ دینی و رئالیسم انقلابی ـ نقش فراروی از "خرد استعلائی" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس


دکتر ژاله احمدی: نقش رسانه​ها در شکست انقلاب ایران
دکتر ژاله احمدی:
نقش رسانه​ها در شکست انقلاب ایران


دکتر فرشید فریدونی: تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی از بحران مارکسیسم ایرانی
دکتر فرشید فریدونی:
تئوری و پراکسیس سوسیالیسم ـ طرح نکاتی جهت فراروی از بحران مارکسیسم ایرانی


سیامک ستوده: جنبش کارگری و کمونیستی ـ گذشته، حال و آینده
سیامک ستوده:
جنبش کارگری و کمونیستی ـ گذشته، حال و آینده


دکتر فرشید فریدونی: مارکسیسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم
دکتر فرشید فریدونی:
مارکسیسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژه­ ی تاریخی" در اندیشه­ ی سیاسی موشه پوستون


فریدا آفاری: سرمایه داری و بدیل آن ـ مقایسه ی بررسی های موشه پوستون و پیتر هیودیس
فریدا آفاری:
سرمایه داری و بدیل آن ـ مقایسه ی بررسی های موشه پوستون و پیتر هیودیس


دکتر فرشید فریدونی: مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی بلشویسم
دکتر فرشید فریدونی:
مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی بلشویسم


ناصر پایدار: راهبرد لنینی مبارزه ­ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی
ناصر پایدار:
راهبرد لنینی مبارزه ­ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی


دکتر فرشید فریدونی: حزب توده یا افیون توده؟ ـ نقدی بر بنیادها و پیامدهای ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم
دکتر فرشید فریدونی:
حزب توده یا افیون توده؟ ـ نقدی بر بنیادها و پیامدهای ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم


فرزین خوشچین: پلخانف و لنین ـ دو دیدگاه
فرزین خوشچین:
پلخانف و لنین ـ دو دیدگاه


دکتر فرشید فریدونی: مارکس و فلسفه ی حق ـ گفتمانی پیرامون بدیل حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دکتر فرشید فریدونی:
مارکس و فلسفه ی حق ـ گفتمانی پیرامون بدیل حقوقی جمهوری اسلامی ایران


شهین نوائی: فمینیسم، انقلاب و قانونمندی
شهین نوائی:
فمینیسم، انقلاب و قانونمندی


دکتر فرشید فریدونی: مارکس یا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پیامدهای ساینتیسم در جنبش کمونیستی
دکتر فرشید فریدونی:
مارکس یا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پیامدهای ساینتیسم در جنبش کمونیستی


ناصر برین : اشکال تابع­ سازی و دیالکتیک سازمان
ناصر برین:
اشکال تابع­ سازی و دیالکتیک سازمان


دکتر فرشید فریدونی: نقد اقتصاد سیاسی ـ از سیمونده سیسموندی تا توماس پیکتی
دکتر فرشید فریدونی:
نقد اقتصاد سیاسی ـ از سیمونده سیسموندی تا توماس پیکتی


فریدا آفاری:نقدی بر کتاب سرمایه​ی توماس پیکتی
فریدا آفاری:
نقدی بر کتاب سرمایه​ی توماس پیکتی


دکتر فرشید فریدونی: هستی و آگاهی ـ نفش مفهوم
دکتر فرشید فریدونی:
هستی و آگاهی ـ نفش مفهوم "پرولتاریا" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس


اردشیر مهرداد: شهر: بازسازی نیروی کار در سرمایه داری معاصر و مبارزه ی طبقاتی
اردشیر مهرداد:
شهر: بازسازی نیروی کار در سرمایه داری معاصر و مبارزه ی طبقاتی


دکتر فرشید فریدونی: ادعا و واقعیت ـ عوامل اضمحلال تفکر و نظم جامعه ­ی بورژوایی
دکتر فرشید فریدونی:
ادعا و واقعیت ـ عوامل اضمحلال تفکر و نظم جامعه ­ی بورژوایی


لیلا دانش : یازده سپتامبر، شارلی ابدو و بعد .... ؟
لیلا دانش:
یازده سپتامبر، شارلی ابدو و بعد .... ؟


دکتر فرشید فریدونی: ایمان و اندیشه ـ فعالیت سیاسی در پرتو آته­ئیسم کارل مارکس
دکتر فرشید فریدونی:
ایمان و اندیشه ـ فعالیت سیاسی در پرتو آته­ئیسم کارل مارکس


شهروز رشید :هلاک شعر به گاه دین­ورزی
شهروز رشید:
هلاک شعر به گاه دین­ورزی (از ویژگی­های "ادبیات رستگاری")


دکتر فرشید فریدونی: شکل و ماهیت ـ نقش تشخیص
دکتر فرشید فریدونی:
شکل و ماهیت ـ نقش تشخیص "دیالکتیک کلیت" در روش شناخت­شناسی کارل مارکس


دکتر حسن آزاد:نظریه­ ی ارزش مارکس ـ پاسخ به انتقادات
دکتر حسن آزاد:
نظریه­ ی ارزش مارکس ـ پاسخ به انتقادات (اُیگن بوهم فُن باورک، موسی غنی­نژاد)


دکتر فرشید فریدونی: دین و دولت ـ از نقد تئوریک دین تا پراتیک دین زدایی در ایران
دکتر فرشید فریدونی:
دین و دولت ـ از نقد تئوریک دین تا پراتیک دین زدایی در ایران


معرفی کتاب سفاهت در فدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی
بهرام رحمانی:
معرفی کتاب "سفاهت در فدرت دینی و جنایت در قدرت دولتی


دکتر فرشید فریدونی: دولت و مالکیت ـ گفتمانی پیرامون تفاوت نقش مالکیت خصوصی در اندیشه​ی سیاسی هگل و مارکس
دکتر فرشید فریدونی:
دولت و مالکیت ـ گفتمانی پیرامون تفاوت نقش مالکیت خصوصی در اندیشه​ی سیاسی هگل و مارکس


مراد عظیمی: موضوع و چشم انداز جنبش لغو کار مزدی در ایران
مراد عظیمی:
موضوع و چشم انداز جنبش لغو کار مزدی در ایران


دکتر فرشید فریدونی: انسان و طبیعت ـ گفتمانی پیرامون مفهوم
دکتر فرشید فریدونی:
انسان و طبیعت ـ گفتمانی پیرامون مفهوم "علم مثبت" در اندیشه​ی سیاسی کارل مارکس


ناصر پیشرو: مفهوم طبقه در سرمایه​داری معاصر
ناصر پیشرو:
مفهوم طبقه در سرمایه​داری معاصر


مارکس و روش نقد دین ـ گفتگویی انتقادی پیرامون برخی از مکتوبات آرامش دوستدار
دکتر فرشید فریدونی:
مارکس و روش نقد دین ـ گفتگویی انتقادی پیرامون برخی از مکتوبات آرامش دوستدار


بررسی کوتاه در اندیشه­های احمد کسروی و سره سازی
بهمن فرحبخش:
بررسی کوتاه در اندیشه­های احمد کسروی و سره سازی


پيشگفتار سمینار اسلام و اندیشیدن انتقادی در ایران
جواد (فریار) اسدیان:
پيشگفتار سمینار "اسلام و اندیشیدن انتقادی در ایران"


احیای مارکسیستی
دکتر فرشید فریدونی:
گفتگو پیرامون بازنگری انتقادی مارکسیسم ایرانی در سمینار احیای مارکسیستی کلن


احیای مارکسیستی
دکتر فرشید فریدونی:
زیربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلی در تکامل ماتریالیسم تاریخی ـ دیالکتیکی


هلنیسم و اندیشیدن انتقادی
دکتر فرشید فریدونی:
دین و فلسفه ـ گفتمانی پیرامون نقش ایپکوریسم جهت تکامل مفهوم "خودآگاهی" در اندیشه​ی سیاسی کارل مارکس


هلنیسم و اندیشیدن انتقادی
تینو شاهین:
جوانب اندیشیدن انتقادی در فلسفه​ی هلنیستی: اپیکوریسم، استوا و اسکپتیسم


دیالکتیک، علم سیاست و مفهوم انقلاب نزد مارکس
دکتر فرشید فریدونی:
"ایدئولوژی و اسطوره سازی در ایران" ـ دیالکتیک، علم سیاست و مفهوم انقلاب نزد مارکس


کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری
فرهاد بشارت:
"ایدئولوژی و اسطوره سازی در ایران" ـ کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری


دولت، مالکیت و کار مزدی
دکتر فرشید فریدونی:
نقدی بر نقش تفکر دینی در فعالیت سیاسی ایرانیان ـ از حوزه ی علمیه تا کمیته ی مرکزی حزب توده


دولت، مالکیت و کار مزدی
دکتر فرشید فریدونی:
"دولت، مالکیت و کار مزدی" ـ فلسفه​ی حقوق طبیعی و حق انقلاب ـ گفتمانی پیرامون رابطه​ی دولت با جامعه​ی بورژوایی از دیدگاه کارل مارکس


دولت، مالکیت و کار مزدی
سعید حسینی:
"دولت، مالکیت و کار مزدی" ـ نقد سیاست از منظر مارکس جوان و پرسش رهایی


آیین و فرهنگ یکتایی درایران
دکتر فرشید فریدونی:
آیین و فرهنگ یکتایی درایران ـ نقش تفکر دینی در تاریخ فرهنگی ایران


آیین و فرهنگ یکتایی درایران
بهمن فرحبخش:

آیین و فرهنگ یکتایی درایران ـ جایگاه خرد در اندیشه های ایرانی


Kampf der Kulturen oder Krise der Hegemonie?
Dr. Farshid Feridony:

Kampf der Kulturen oder Krise der Hegemonie? - 4. VortragReligion und Politik in
Dr. Farshid Feridony:

Religion und Politik in "Islamischer Republik Iran" - 3. VortragStaat und Transformation im Iran
Dr. Farshid Feridony:

Staat und Transformation im Iran - 2. VortragKritische Anmerkungen zur kritischen Theorie
Dr. Farshid Feridony:

Theorie und Praxis - Kritische Anmerkungen zur kritischen Theorie - 1. Vortragتئوری و پراتیک از منظر مارکس
دکتر فرشید فریدونی:

طبقه ی کارگر و اندیشه ی رهایی ـ تئوری و پراتیک از منظر مارکس"


نقدی بر تجربیات مارکسیست های ایرانی
دکتر فرشید فریدونی:

آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی ـ نقدی بر تجربیات "مارکسیست های ایرانی"


اسلامگرایی و توتاتیلاریسم در ایران
دکتر وحید وحدت حق:

حاکمیت اسلام سیاسی به عنوان یک شیوه ی جدید توتالیتاریسم


اسلامگرایی و توتاتیلاریسم در ایران
دکتر فرشيد فريدونى:

مصداق و اعتبار تئوری دگردیسی جهت بررسی عوامل عینی و ذهنی تشکیل و تداوم "جمهوری اسلامی ایران"


روشنگری و روشنفکران در ایران
ناصر برین:

نقش روشنفکران در مبارزات طبقاتی


روشنگری و روشنفکران در ایران
دکتر فرشید فریدونی:

اندیشیدن انتقادی و "مارکسیست های" ایرانی


دولت و هویت در ایران
والاد پولادی و دکتر فرشید فریدونی:

دولت و هویت در ایران


طبقات اجتماعی و
طبقات اجتماعی و "سوژه ی تاریخی":
هما پنداشته، پریسا نصر آبادی و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


طبقات اجتماعی و
طبقات اجتماعی و "سوژه ی تاریخی":
هما پنداشته، پریسا نصر آبادی و دکتر فرشید فریدونی
پریسا نصرآبادی


تئوری و پراکتیک جمهوری اسلامی ایران
نقدی بر مقوله ی ارج یابی در آیین اسلام:
هما پنداشته و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


بحران ایدئولوژیک در ایران باستان
بحران ایدئولوژیک در ایران باستان:
جواد اسدیان، بهمن فرحبخش و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


در باره ی تازگی گات های زرتشت
در باره ی تازگی گات های زرتشت:
جواد اسدیان، بهمن فرحبخش و دکتر فرشید فریدونی
بهمن فرحبخش


نقدی بر سنّت یکتاپرستی ایرانیان
نقدی بر سنّت یکتاپرستی ایرانیان:
هما پنداشته، غلامرضا پرتویی و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


فلسفه ی وحدت وجودی و انسان امروزی
فلسفه ی وحدت وجودی و انسان امروزی:
هما پنداشته، غلامرضا پرتویی و دکتر فرشید فریدونی
غلامرضا پرتویی


جنبش کارگری در پرتو توده ایسم
جنبش کارگری در پرتو توده ایسم:
هما پنداشته، بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


اصلاح طلبان حکومتی وجنبش کارگری
اصلاح طلبان حکومتی وجنبش کارگری:
هما پنداشته، بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی
بهرام رحمانی


Marxismus & Tradition
Marxismus & Tradition:
دکتر دیتمار مولر، دکتر مایکل هاینریش و دکتر فرشید فریدونی
Dr. Farshid Feridony


Marxismus & Tradition 1
Marxismus & Tradition:
دکتر دیتمار مولر، دکتر مایکل هاینریش و دکتر فرشید فریدونی
Dr. Michael Heinrich


مصاحبه در مورد سمینار مارکسیسم و سنّت
مصاحبه در مورد سمینار مارکسیسم و سنّت:
دکتر فرشید فریدونی


زبان دینی و سلطه ی طبقاتی
زبان دینی و سلطه ی طبقاتی:
پولادی و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


زبان دینی و درک روزمرّه در ایران
زبان دینی و درک روزمرّه در ایران:
پولادی و دکتر فریدونی
پولادی


شکیبایی و تعصّب
شکیبایی و تعصّب:
دکتر فرشید فریدونی


نقدی برفلسفه ی سیاسی دولت اسلامی
نقدی برفلسفه ی سیاسی دولت اسلامی:
بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی
دکتر فرشید فریدونی


فراز و نشیب جنبش کارگری در ایران
فراز و نشیب جنبش کارگری در ایران:
بهرام رحمانی و دکتر فرشید فریدونی
بهرام رحمانی


سیاست خارجی آمریکا و ایران
سیاست خارجی آمریکا و ایران:
دکتر فرشید فریدونی


نقدی بر مارکسیسم ایرانی و توده ایسم
نقدی بر مارکسیسم ایرانی و توده ایسم:
دکتر فرشید فریدونی


مصاحبه درباره ی تحقیقات و مکتوبات وی
مصاحبه درباره ی تحقیقات و مکتوبات دکتر فریدونی:
دکتر فرشید فریدونی


صفحه‌ی اول
صفحه‌ی قبل